Hur man skriver en slutsats för en uppsats | Bästa högskolorna (2023)

Förbi

Laila Abdalla, Ph.D. Läs hela biografin

Recensent & Skribent

Laila Abdalla, Ph.D., är en karriärcoach och förespråkare för individer med tillfällig statlig hjälp. Hon undervisade högskole- och forskarkurser i engelska och skrivande i 20+ år. Abdalla ägnar sin undervisning, sitt ledarskap och sin karriär åt rättvisa, diversitet...

Publicerad den 7 april 2021

Lära sig mer omvår redaktionella process

(Video) Skriva uppsats: analys, diskussion & slutsats | Föreläsning om kvalitativ metod för nybörjare

Förbi

Laila Abdalla, Ph.D. Läs hela biografin

Recensent & Skribent

Laila Abdalla, Ph.D., är en karriärcoach och förespråkare för individer med tillfällig statlig hjälp. Hon undervisade högskole- och forskarkurser i engelska och skrivande i 20+ år. Abdalla ägnar sin undervisning, sitt ledarskap och sin karriär åt rättvisa, diversitet...

Publicerad den 7 april 2021

Lära sig mer omvår redaktionella process

(Video) Skriva en uppsats

www.bestcolleges.com är en webbplats som stöds av reklam. Utvalda eller betrodda partnerprogram och alla skolsökningar, hitta- eller matchningsresultat är för skolor som kompenserar oss. Denna kompensation påverkar inte våra skolrankningar, resursguider eller annan redaktionellt oberoende information som publiceras på denna webbplats.

Förvandla dina drömmar till verklighet

Gör vårt quiz så gör vi läxorna åt dig! Jämför dina skolmatcher och ansök till ditt bästa val idag.

 • Ett effektivt slutstycke är avgörande för att skriva en framgångsrik högskoleuppsats.
 • En stark slutsats upprepar avhandlingen, ger ny insikt och bildar en personlig koppling.
 • Se till att slutsatsen inte introducerar nya argument eller analyserar punkter som du inte diskuterade.

De första stegen för att skriva en högskoleuppsats är att komma med enstarkt avhandlingsuttalandeoch komponera en grovintroduktion. När du har gjort det kan du samla in information som stöder din avhandling, beskriva din uppsatss huvudpunkter och börjaskriva dina kroppsstycken. Innan du kan skicka in uppsatsen måste du också skriva ett övertygande slutstycke.

Slutsatser är inte särskilt svåra att skriva och kan till och med vara roliga, men du måste ändå anstränga dig för att få dem att fungera. I slutändan är en stark slutsats lika viktig som en effektiv introduktion för ett framgångsrikt papper.

Här förklarar vi syftet med en slutsats och hur man skriver ett slutstycke med hjälp av en enkel trestegsprocess.

Syftet med en slutsats

Ett slutstyckegör:

 • Sammanfatta uppsatsens avhandling och bevis för att ytterligare övertyga läsaren
 • (Video) Skriva uppsats eller rapport

  Lyft din uppsats genom att lägga till ny insikt eller något extra för att imponera på läsaren
 • Lämna ett personligt intryck som knyter dig närmare läsaren

Ett slutstycke gör detinte:

 • Sammanfatta något som uppsatsen inte diskuterar
 • Inför ett nytt argument

Hur man skriver en slutsats i 3 enkla steg

Steg 1: Återställ ditt avhandlingskrav och bevis

Slutsatsens primära roll är att övertyga läsaren om att ditt argument är giltigt. Medan inledningsstycket säger: "Här är vad jag ska bevisa och hur", säger slutstycket: "Här är vad jag bevisade och hur." I den meningen bör dessa två stycken nära spegla varandra, med slutsatsen som återupptar avhandlingen som introducerades i början av uppsatsen.

För att omformulera din avhandling på ett effektivt sätt måste du göra följande:

 • Läs igenom din introduktion noggrant för att identifiera ditt pappers huvudsakliga påstående
 • Var uppmärksam på bevisen du använde för att stödja din avhandling under hela uppsatsen
 • I din slutsats formulerar du om avhandlingen och sammanfattar de stödjande bevisen
 • Använd fraser i preteritum, som "som visat" och "denna uppsats fastställd"

Här är ett exempel på en introduktion och ett slutstycke, med slutsatsen som upprepar tidningens primära påstående och bevis:

Introduktion

Det är ett känt faktum att arkaiska civilisationer med tydligt definierade samhällsklasser ofta överlevde längre än de utan. En anomali är 700-talets Civilization X. Nära analyser av de kulturella artefakterna i Civilization X-regionen avslöjar att ett socialt system som verkar på exploatering, snarare än delning, alltid kommer att misslyckas. Denna brist på inkludering leder faktiskt till ett samhälles undergång. Utgrävda militära föremål, rester av gobelänger och lerkrukor och erans poesi visar alla konflikten mellan exploatering och delning, där det förra leder till förlust och det senare leder till framgång.

Slutsats

På 600-talet C.E. överlevde Civilization X eftersom den trodde på inkludering och delning snarare än exploatering. Som visats var civilisationen ofta medveten om valet mellan att dela med andra och ta från dem. De kulturella artefakterna från eran, nämligen militära föremål, hushållsföremål och verbal konst, tyder alla på att Civilization X trodde att delning säkerställde överlevnad för alla, samtidigt som det bara tillät ett fåtal att överleva under en kortare tid.

Steg 2: Ge ny och intressant insikt

Förutom att upprepa avhandlingen bör en slutsats betona vikten av uppsatsens argument genom att bygga vidare på den. Med andra ord, du vill driva dina idéer ett steg bortom din avhandling. En spännande insikt i slutet kan få din professor att fundera över din uppsats väl efter att de har läst den - och det är ett gott tecken på att du lämnade in en välskriven uppsats.

(Video) Hur man skriver metodansats i uppsats & examensarbete

Observera att slutstycket bara måste nämna att denna nya idé finns och förtjänar lite fokus i framtiden; den bör inte diskutera idén i detalj eller försöka föreslå ett nytt argument.

Den nya insikten du tar fram i din slutsats bör helst komma från den forskning du redan utfört. Skulle en ny idé komma till dig när du skriver styckena, fortsätt och gör en anteckning för att påminna dig om att anspela på det i din slutsats.

Här är några typiska utgångspunkter för dessa nya insikter:

 • En ny idé som skulle ha fått dig att göra om ditt examensarbete om du hade tid
 • En ny vinkel som ytterligare skulle bevisa din tes
 • Bevis du hittat som motbevisar ditt påstående men som du kan motivera ändå
 • Ett annat ämne som du kan tillämpa samma avhandling och/eller vinklar på

Steg 3: Skapa en personlig kontakt med läsaren

Det sista steget när du skriver ett slutstycke är att inkludera en liten detalj om dig själv. Den här informationen hjälper dig att bygga ett mer intimt band med din läsare och hjälpa dem att komma ihåg dig bättre. Se det här steget som en möjlighet att koppla den akademiska forskningen till ditt och din läsares personliga liv - att knyta ett mänskligt band mellan raderna.

Formell uppsatsskrivning undviker vanligtvis första- och andrapersonspronomen som "jag" och "du". Det finns dock två undantag från denna regel, och dessa är inlednings- och slutstyckena.

Avslutningsvis kan du använda förstapersonspronomen för att försöka etablera en känslomässig koppling till läsaren.

Hur man skriver en slutsats för en uppsats | Bästa högskolorna (5)

I inledningen kan du använda orden "jag" eller "jag" bara en gång för att klargöra att uppsatsens påstående är ditt eget. Avslutningsvis kan du använda förstapersonspronomen för att försöka etablera en känslomässig koppling till läsaren, så länge denna koppling på något sätt är relaterad till det övergripande påståendet.

(Video) Att skriva inledning, problem, syfte & frågeställningar i en uppsats eller ett examensarbete

Här är ett exempel på ett slutstycke som använder både första- och andrapersonspronomen för att koppla avhandlingens uttalande (som tillhandahålls ovan) till studentens eget perspektiv på att stjäla:

Civilisation X trodde att invaderande av Civilisation Y skulle hjälpa dem att överleva långa, hungerframkallande vintrar. Men alla människor går igenom stunder när de längtar efter trygghet, särskilt i tider av knapphet. Jag skulle absolut aldrig överväga att ta en grannes ägodelar, och jag förväntar mig inte heller du skulle göra det. Ändå måste vi betrakta Civilization X-artefakterna som motiverar att "ta" som tecken på mer än bara blodtörst - de är också uppenbarelser av det grundläggande mänskliga behovet av säkerhet. Om vi ​​hade levt under 600-talet kanske du och jag också skulle ha tagit från andra, även om vi hade befallt andra att inte ta från oss.

Funktionsbild: Ziga Plahutar / E+ / Getty Images

FAQs

Hur man skriver en slutsats för en uppsats | Bästa högskolorna? ›

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Hur skriver man en slutsats i en uppsats? ›

Slutsatsen bör vara en sammanfattning, sammanfattning eller upprepning av det du redan har skrivit i din artikel. Sammanfatta inte bara det som kommer innan. För en kort artikel behöver du inte upprepa alla dina stödjande åsikter. Sammanfatta bara hela artikeln till ett kortfattat stycke.

Vad ska ingå i en slutsats? ›

Slutsats / Sammanfattning

Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här presenteras och argumenteras för en slutsats baserat på frågeställningen, alternativt en sammanfattning av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.

Vad ska finnas med i resultatet? ›

I resultatdelen av uppsatsen presenterar du dina resultat. Tänk på att ge resultaten en kontext genom att påminna läsaren om hur syfte, frågeställningar och metod hänger ihop med de resultat du fått.

Hur skriver man ett resultat i en uppsats? ›

2.7 Resultat

Under rubriken ”Resultat” presenterar du dina resultat och det bör tydligt framgå att det är resultaten av din undersökning som presenteras. Det är också viktigt att fundera på hur du tydligast kan åskådliggöra dina resultat - genom diagram, tabeller eller i text.

Hur avslutar man en slutsats? ›

Om du inte har kommit fram till något entydigt svar, kan du avsluta med en ny fråga eller ett konstaterande kring din frågeställning. Det du ska tänka på är att det viktiga i en essä inte är det slutgiltiga svaret, utan hur du resonerar och hur du kommer fram till din slutsats.

Hur lång ska slutsats vara? ›

Avslutning – slutsatser eller summering? Avslutningen på en uppsats kan se olika ut och vara olika lång. Inom vissa ämnesområden räcker det med en eller ett par meningar medan man inom andra kan skriva flera sidor. En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering.

Vad menas med en slutsats? ›

En slutsats eller konklusion (av latinets con- "med", claudo, "stänga") är det sista steget i en härledning. Det är den sats man, efter en serie slutledningar, kommer fram till. En slutledning ur vilken slutsatsen följer av premisserna sägs vara giltig. Om därtill premisserna är sanna är också slutsatsen sann.

Vad ska man skriva på diskussion och slutsats? ›

I diskussionen ska resultaten sammanfattas, tolkas och problematiseras. Ofta avslutas diskussionen med att du drar slutsatser och sätter in din studie och dess resultat i ett större sammanhang. Följande frågor kan vara till hjälp när du ska strukturera upp och skriva din diskussion.

Vad är det för skillnad på resultat och slutsats? ›

Resultatet får inte innehålla några personliga kommentarer eller slutsatser. Det ska enbart vara en saklig beskrivning av hur det gick. Resultatavsnittet blir ofta ganska kort i förhållande till de övriga underrubrikerna. Presentera dina resultat kort och koncist i löpande text.

Hur skriver man slutsats i Gymnasiearbete? ›

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Hur beskriver man resultat? ›

Beskriv resultat på ett bra sätt – oavsett vad du jobbat med. Varje erfarenhet i ditt CV behöver beskrivas för att rekryteraren ska förstå vad den innebär. Förutom information om till exempel ansvar och relevanta arbetsuppgifter måste beskrivningen vara trovärdig och bekräfta din kompetens.

Hur lång är en C-uppsats? ›

Längden på en C-uppsats bör ligga kring 25 sidor. Den ska vara skriven med teckensnittsstorlek 12, radavstånd 1,5. Detta sidantal är i allmänhet lagom för att uttrycka det idéinnehåll som krävs av en godkänd uppsats.

Hur lång tid tar det att skriva en uppsats? ›

För en mycket skicklig uppsatsstudent kan det ta 10 dagar att skriva en c-uppsats på upp till 10.000 ord. Tio dagar är dock oerhört snabbt men ja, det är möjligt. För en förstagångsstudent kan det ta över ett år inklusive tid för respons från handledare och examinator.

Hur många sidor är ett examensarbete? ›

För examensarbete gäller 20-30 sidor. Den får vara uppbyggd på det sätt du finner lämpligt. Vill du dela upp den i rubriker som metod, frågeställning, syfte o.s.v. får du givetvis göra det om du tycker det underlättar ditt skrivande eller gör uppsatsen tydligare.

Vilka frågor kan man ställa på en opponering? ›

Försök välja ut några vetenskapliga frågor att diskutera. Om du inte lyckas med det kan du alltid ställa frågor Varför valde du att göra si eller så? Figur 4 är intressant, kan du förklara närmare vad den visar? Hur bedömer du noggrannheten i resultaten i Figur 5?

Hur man skriver en bra avslutning? ›

Avslutningen är till för att ”knyta ihop säcken”. Den får gärna anknyta till inledningen och sammanfatta de viktigaste sakerna som du kommit fram till i in text. Avslutningen ska naturligtvis passa resten av texten. En faktatext och en argumenterande text ska inte ha samma typ av avslutning.

Hur kan man avsluta en text? ›

Det finns många sätt att avsluta en text med, men det mest använda inom utredande text är att man avslutar med en sammanfattning och en personlig reflektion. I sammanfattningen ska du skriva det viktigaste du kommit fram till i din text och i den personliga reflektionen kommenterar och värderar du resultatet.

Hur gör man ett bra avslut? ›

En bra avslutning gör att läsaren känner sig nöjd och vet vad som är nästa steg.
 1. Avsluta med att uppmana till handling. ...
 2. Avsluta med att knyta ihop säcken. ...
 3. Avsluta med en slutsats eller reflektion. ...
 4. Avsluta mejl med hela avslutningsfrasen. ...
 5. Skriv inget nytt i avslutningen.
Jan 12, 2023

Hur lång ska slutsatsen vara Gymnasiearbete? ›

4000 – 8000 ord (detta beror givetvis på t. ex. om du lägger in en annan kurs i gymnasiearbetet).

Hur skriver man en uppsats på universitetsnivå? ›

Uppsatsens delar - hur de hänger ihop och vad de innehåller
 1. Inledning. Här berättar du varför forskningsfrågan är viktig. ...
 2. Syfte och frågeställning. ...
 3. Teoretisk ram. ...
 4. Tidigare forskning. ...
 5. Metod och material. ...
 6. Resultat/analys/undersökning. ...
 7. Slutsatser och diskussion.

Hur drar man en slutsats i ett PM? ›

Här ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du presenterat i din utredande del. Du diskuterar ditt material utifrån din frågeställning och drar slutsatser om ämnet. Här presenterar du inget nytt material utan utgår bara från det du redan presenterat tidigare.

Hur skriver man en slutsats i en argumenterande text? ›

avslutning Debattartikeln avslutas oftast med att man upprepar tesen och för fram sitt tyngsta argument ännu en gång. Ett effektivt sätt att avsluta är också att ge läsarna en uppmaning. Situationen är akut och det är i dag vi måste förändra vårt beteende för att ge haven en chans till en bra framtid.

Vad är en slutledning? ›

En slutledning är en process, vid vilken man från ett antal premisser och i kraft av en slutledningsregel framställer en slutsats. En slutledning är giltig då slutsatsen följer av premisserna.

Vad skriver man i bakgrund i en uppsats? ›

Här berättar du om vad andra tagit reda på om detta ämne eller med denna metod. Här går du igenom tidigare studier som på något sätt liknar din. Det kan till exempel vara någon som analyserat samma material som du men med en annan metod, eller någon som använt samma metod på ett annat material.

Hur man sammanfattar en diskussion? ›

Man kan till exempel sammanfatta diskussionen med följande innehåll på ett sätt som är naturligt för en själv (t. ex. Word eller lineär tankekarta):
 1. Vilka var de viktigaste ämnena i diskussionen?
 2. Vad hade vi samma åsikt om? ...
 3. Vilka var de främsta meningsskiljaktigheterna inom dessa?
 4. Vad förblev ännu oklart?
Aug 22, 2018

Hur svårt är det att skriva examensarbete? ›

Examensarbetet kan dessutom vara beroende av andras insats. Här kan problem lätt uppstå. Det är svårt att ha koll på hur lång tid det tar att få ut data från andra eller att få fram den utrustning man behöver för sitt arbete. Särskilt nu under pandemitider har detta varit ett problem för många studenter.

Får man ha med bilder i en rapport? ›

Tänk också på att språket inte behöver vara komplicerat för att innehållet är komplicerat. Förklara svåra facktermer. Det är ett vanligt missförstånd att rapporten helt ska vara skriven i passiv form, alltså att man inte använder några personliga pronomen (jag och vi).

Vad är en slutsats i en Labbrapport? ›

Diskussion och slutsats Under rubriken ”Diskussion och slutsats” diskuterar man och drar slut- satser utifrån resultaten. Man utgår då från frågeställningen och hypote- sen i början av labbrapporten och försöker besvara frågeställningen.

Hur man skriver en bra inledning? ›

Att skriva en inledning
 1. Försök att hålla din första mening kort.
 2. Skapa ett intresse.
 3. Upprepa titeln.
 4. Håll inledningen kort.
 5. Använd ordet “du” åtminstone en gång.
 6. Dedikera 1-2 meningar till att berätta vad artikeln handlar om.
 7. Dedikera 1-2 meningar till att förklara varför artikeln är viktig.
Dec 22, 2021

Hur lång ska en inledning vara i en uppsats? ›

I inledningen (cirka 2–5 sidor) för en C-uppsats ingår en introduktion till uppsatsens ämne och bakgrund, en tydlig presentation av syfte och frågeställning, tidigare forskning, teori, metod samt textens disposition.

Hur många får F på gymnasiearbetet? ›

Omkring var fjärde elev fick underkänt i svenska 3. Nästan var femte elev missade gymnasiearbetet. Gemensamt för svenska och gymnasiearbetet är att de läses uteslutande i läsår 3 och betygsätts i nära anslutning till att eleverna slutför studierna.

Vad händer om man inte får godkänt på gymnasiearbetet? ›

En elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att läsa om den. Om eleven inte fått betyg eller fått betyget F har han eller hon rätt till prövning. Det gäller alla kurser och gymnasiearbetet.

Hur många frågeställningar ska man ha i gymnasiearbete? ›

En problemställning/ frågeställning behövs för att hjälpa dig hålla fokus i ditt arbete och för att läsaren ska hänga med i texten. Frågeställningen kan både vara en fråga att söka svar på eller ett påstående att undersöka. Ibland har man en huvudfrågeställning och flera delfrågor (men max 5 frågeställningar är bra).

Hur skriver man resultat i en rapport exempel? ›

”I Resultat redovisar du resultaten från analyserna i text, tabeller och/eller figurer. Praxis är att man först och främst redovisar i text, och om det blir otydligt så använder man en tabell. Om vissa resultat är svårlästa i en tabell, eller om man vill visa en trend, så redovisas dessa i en figur.”

Hur kan man presentera ett resultat? ›

För att presentera dina resultat på ett effektivt sätt måste de illustreras med figurer och ibland presenteras i tabellform. En del resultat kan dock mycket väl presenteras i texten. Texten skall vara läsbar utan figurer, åtminstone måste kärnan av arbetet kunna ”stå för sig själv”.

Hur skriver man ett bra syfte? ›

Tips när man skall skriva syftesformuleringen

Ditt paper eller din uppsats bör ha antingen ett förklarande, beskrivande, förståelseinriktat eller teoriutvecklande syfte, Typiska syftesverb kan vara: undersöka, förstå, analysera, be- skriva, förklara, utveckla – beroende på vad man vill göra.

Är det vanligt att bli underkänd på examensarbete? ›

Underkänd uppsats/examensarbete

Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder.

Vad händer om man får underkänt på C-uppsats? ›

Skulle din uppsats bedömas som underkänd, så ska du ventilera den igen. Om du redan gjort en godkänd opposition behöver du då bara försvara den.

Vad kostar det att köpa en C-uppsats? ›

Enligt Akademikern (medlemsmagasinet från Akademikerförbundet) är de vanligaste ämnena för spökskrivare juridik och företagsekonomi, alltså två ämnen där långa uppsatser och hemtentor är vanliga. per sida, eller mellan 35 000 och 40 000 kronor för en C-uppsats.

Hur många får man skriva C-uppsats med? ›

endast en student skriver den, eller skriven av två studenter tillsammans. Varje institution har sina egna regler – normalt brukar institutioner med många studenter inte bara tillåta att två studenter skriver en C-uppsats gemensamt, utan ha det som krav.

Kan någon skriva min uppsats? ›

Du kan välja att få din uppsats skriven av en professionell författare. Däremot kan deras tjänster vara dyra, och du kan bara ibland lita på att de levererar uppsatsen inom tidsramen. Ibland kan du också få en uppsats med vaga meningar, och att skicka vidare uppsatsen som din egen är fusk.

Vad är skillnaden mellan B och C-uppsats? ›

B-uppsatsen ska inne- hålla en grundläggande redogörelse för frågeställning, metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla en fördjupad diskussion kring detta, vilket bland annat kräver en större självständighet och en tydlig koppling till teoretiska begrepp och/eller perspektiv.

Vad händer om man inte blir godkänd på examensarbete? ›

Du får behålla det studiemedel eller studiestartsstöd som du redan fått beslut om, även om du inte klarar kravet på studieresultat. Men du måste ha varit registrerad på och läst alla kurser som du har fått studiemedel eller studiestartsstöd för.

Kan man ta examen utan examensarbete? ›

För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Du måste ha läst minst upp till C-nivå i huvudämnet och ha skrivit ett självständigt 10-poängsarbete (C-uppsats eller examensarbete).

Hur många gånger får man komplettera examensarbete? ›

Hur många omtentor får du göra? Huvudregeln är att du i princip ska få hur många försök som helst på dig att examinera en kurs. Men högskolorna får begränsa antalet tillfällen för vissa kurser om det skulle vara orimligt dyrt att tillåta hur många examinationer som helst. Begränsningen måste i så fall stå i kursplanen.

Hur är man en bra opponent? ›

En opposition bör präglas av en konstruktiv grundattityd som bland annat visar sig i att granskningen är sakligt och inte personligt inriktad, att man visar respekt för varandra, samt att man har en lärandeinställning, d.v.s. att alla som ingår i seminariet gemensamt ska lära sig av fel och framsteg.

Hur förbereder man sig inför opponering? ›

Att ge kritik/opponera:
 1. Var väl förberedd. Läs uppsatsen förutsättningslöst gärna mer än en gång. ...
 2. Notera under läsningen dina olika funderingar.
 3. Formulera utifrån dina funderingar från den förutsättningslösa och systematiska läsningen av uppsatsen frågor du vill ställa till författaren/författarna.

Hur opponerar man universitet? ›

Tips till opponenten

Ta en del i taget och anteckna samtidigt som du läser. Ställ vetenskapliga frågor - innehållet är oftast viktigare än formen, men det kan variera. På vissa instutitioner är formalia och form även viktigt, kolla med din handledare och examinator hur mycket tid du ska lägga på innehållet och formen.

Hur skriver man en avslutande diskussion? ›

I diskussionen ska resultaten sammanfattas, tolkas och problematiseras. Ofta avslutas diskussionen med att du drar slutsatser och sätter in din studie och dess resultat i ett större sammanhang. Följande frågor kan vara till hjälp när du ska strukturera upp och skriva din diskussion.

Hur skriver man slutsats gymnasiearbete? ›

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Hur många misslyckas med gymnasiearbetet? ›

Den vanligaste var svenska. Omkring var fjärde elev fick underkänt i svenska 3. Nästan var femte elev missade gymnasiearbetet. Gemensamt för svenska och gymnasiearbetet är att de läses uteslutande i läsår 3 och betygsätts i nära anslutning till att eleverna slutför studierna.

Vad händer om man misslyckas med gymnasiearbetet? ›

När en elev inte klarat en kurs. En elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att läsa om den. Om eleven inte fått betyg eller fått betyget F har han eller hon rätt till prövning. Det gäller alla kurser och gymnasiearbetet.

Vad händer om man misslyckas med examensarbete? ›

Du får behålla det studiemedel eller studiestartsstöd som du redan fått beslut om, även om du inte klarar kravet på studieresultat. Men du måste ha varit registrerad på och läst alla kurser som du har fått studiemedel eller studiestartsstöd för.

Vad händer om man får underkänt på examensarbete? ›

Om examensarbete underkänns, ges studenten två möjligheter: antingen komplettering av underkänt examensarbete eller omregistrering. Väljs komplettering, ska det underkända examensarbetet kompletteras för godkänt betyg, varvid tidskravet skall beaktas.

Vad är skillnaden mellan C och D uppsats? ›

C-uppsats: utfört under tredje terminen, 41-60 poängsnivån. Arbetet kan i många fall vara en kandidatuppsats. D-uppsats: utfört under fjärde terminens ämnesfördjupning, d.v.s. på 61-80-poängsnivån. Kan i många fall vara en magisteruppsats.

Vad är skillnaden på en b och C-uppsats? ›

B-uppsatsen ska inne- hålla en grundläggande redogörelse för frågeställning, metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla en fördjupad diskussion kring detta, vilket bland annat kräver en större självständighet och en tydlig koppling till teoretiska begrepp och/eller perspektiv.

Videos

1. Hur man skriver en labbrapport
(Magnus Ehinger)
2. Uppsats? Så här skriver du din inledning.
(Uppsatskanalen)
3. Så skriver du en labbrapport
(Orka plugga)
4. Skriva uppsats - En föreläsning om uppsatsskrivning
(Marcus Henriksson)
5. Den akademiska textens ryggrad
(Akademiskt skrivande/Academic Writing)
6. Opponering – här får du bästa tipsen
(Studentum Sverige)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 09/03/2023

Views: 5980

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.