Slutsatsgenerator för en uppsats - Gör ett perfekt avslutande stycke (2023)

Hemsida

Skrivverktyg Slutsatsgenerator

Få ditt specialskrivna papper för bara 13,00 10,40/sida: Forskningsuppsats Uppsats Andra anpassade skrivuppgifter Läs mer

Välkommen till vår uppsatsavslutningsgenerator online. Den är lämplig för artiklar, rapporter och andra akademiska uppsatser.

Slutsatsen är avgörande för alla akademiska uppsatser, så det är avgörande att göra det exakt men ändå enkelt. Du kan prova vår uppsatsavslutningsgenerator för att göra din uppsats ännu bättre.

Innehållsförteckning

 1. ❓ Hur man skriver en slutsats
 2. 🔝 Effektiva slutsatser
  1. Argumenterande uppsats
  2. Övertygande uppsats
  3. Uppsats om retorisk analys
  4. Berättande essä
 3. 👿 Vanliga misstag

❓ Avslutningsstycke: Hur skriver man?

Deslutsatsär det avslutande stycket i din uppsats. Den sammanfattar huvudpoängen som du angav i din uppsats.

Våra specialister kommer att skriva en anpassad uppsats för 13.00 10.40/sida. Läs mer

Slutsatsen måste ge din läsare en uppmaning till handling eller få din läsare att tänka på de poänger du har gjort. Den optimala längden på en slutsats beror på längden på din uppsats. Vanligtvis är det ett minimum av100 ord.

Här är vad som krävs för att skriva en slutsats:

 1. Återge ditt forskningsämne och din avhandling.
 2. Återge ditt avhandlingsuttalande.
 3. Sammanfatta de viktigaste resultaten av din forskning.
 4. Förklara varför dina resultat är signifikanta.
 5. Gör avslutande kommentarer.

Vårslutsats generatorkan hjälpa dig att avsluta ditt papper med den här mallen.

1. Återge ditt forskningsämne

Din slutsats bör sammanfatta huvudpoängen i din uppsats. Så du kan upprepa din huvudpoäng i slutsatsen. Sammanfatta inte bara hela artikeln utan upprepa huvudpunkterna. Berätta för din läsare varför ditt ämne är viktigt. En mening borde räcka, så ange bara de viktigaste fakta.

2. Återge ditt avhandlingsuttalande

Du kansäg din poäng ännu en gång med hjälp av introduktionenavhandlingsutlåtande. Avhandlingens uttalande sammanfattar huvudtanken i din uppsats, så omformulera den i slutdelen. Det är bättre att passa in det i en mening också. Kopiera inte din avhandling ord för ord. Försök att använda olika ord som kan visa läsaren hur din poäng har utvecklats genom uppsatsen.

3. Sammanfatta nyckelresultaten av din forskning

Sammanfatta sedan de viktigaste resultaten av din forskning. Läs om din uppsats för att bara identifiera giltiga poäng ochargument. Genom att läsa det kan din läsare få en korrekt och exakt uppfattning om din uppsats.

4. Förklara varför dina resultat är betydande

För att övertyga din läsare måste du berätta varför dina resultat är betydande. Visa hur ditt resultat bidrar till ämnet. Du kan också visa hur andra forskningsartiklar eller artiklar bidrar till din poäng.

5. Gör avslutande kommentarer

Avsluta slutligen din uppsats med en uppmaning till handling. Du kan också försöka få din läsare att tänka på ditt ämne. Slutsatsen är också en chans för dig att svara på alla möjliga frågor.

Du kan alltid använda vår uppsatsavslutningsgenerator om du inte har tid att göra det själv.

🔝 Effektiva slutsatser för olika uppsatstyper

Vår slutsatsgenerator kan skriva ett slutstycke för olika typer av uppsatser.

Hur skriver man en slutsats för en argumenterande uppsats?

Att skriva enargumenterande uppsatsslutsatsen måste du upprepa din avhandling. Det är vanligtvis den första meningen i din slutsats. Var säker på ditt uttalande för att få din läsare att tro dig.

Påminn kortfattat din läsare om vad du har gjort. Slutligen, avsluta ditt stycke med ett gediget övertygande uttalande.

Här är ett exempel på en argumenterande uppsatsslutsats.

Exempel:

Dödsstraff är ett känsligt ämne, och olika människor har olika åsikter om det. Det kan vara både fördelaktigt och omoraliskt. Även om det förhindrar återfallsbrott, är det omänskligt. Vi bör överväga och väga alla för- och nackdelar noggrant.

Hur avslutar man en övertygande uppsats?

När det gäller enövertygande uppsats, förutom att upprepa din avhandling och huvudpunkterna, är det avgörande att göraen uppmaning till handling.

Poängen med denna typ av uppsats är att övertyga din läsare, så du måste fortsätta göra det till slutet av din uppsats.

Så, upprepa din avhandling med nya ord för att påminna din läsare om vikten av ditt ämne. Gå sedan igenom dina huvudpunkter kortfattat. Gör slutligen en uppmaning till handling.

Här är ett exempel på en övertygande uppsatsslutsats.

Exempel:

Dödsstraff bör inte tillåtas eftersom det är omänskligt och omoraliskt. Dödsstraffet kan inte upphävas om nya bevis uppstår, och makthavare kan använda det för att kontrollera andra. Så, är det värt det?

Hur avslutar man en retorisk analysuppsats?

Aretorisk analysuppsatsslutsatsen har samma struktur. Först, upprepa ditt avhandlingsuttalande. Använd olika ord för att dyka djupare in i din idé. Poängen är att din läsare bättre ska förstå din idé efter att ha läst kroppsdelen.

Sammanfatta sedan kort dina poänger och idéer och deras betydelse.

Slutligen, avsluta din uppsats med din sista tanke. Din sista tanke är anledningen till att du gjorde en analys.

Här är ett exempel på en slutsats av en retorisk analysuppsats.

Exempel:

Martin Luther King, jag delade med mig av hans tankar, förhoppningar och drömmar om jämlikhet. Han tror att alla människor är lika trots sin etnicitet, uppväxt och hudfärg. Det ger genklang hos människor eftersom hans poäng är tydlig och exakt. Det är anledningen till att detta tal anses vara ett av de mest kända talen genom tiderna.

Hur avslutar man en berättande uppsats?

Aberättande uppsatsslutsatsen har en något annorlunda struktur. Så här kan du göra:

 • Bildslutsats.Istället för att berätta för din läsare vad de ska tänka eller känna kan du visa dem en bild som kan få dem att förstå din poäng på sitt sätt.
 • Dialogavslutning.Du kan använda den här tekniken om du redan har använt dialoger i ditt skrivande. Om din text inte pratar så mycket kanske den här tekniken inte fungerar för dig.
 • Åtgärdsslutsats.En annan metod för en narrativ uppsatsavslutning är en handlingsslutsats. Istället för att direkt tala om för din läsare vad den ska känna, beskriv en handling som kan innebära en uppmaning till handling.
 • Reflektion slutsats.En reflektionsslutsats berättar inte heller för läsaren vad den ska tänka eller känna. Istället innebär det också en uppmaning till handling, men genom att visa din reflektion över en fråga.

Du kan alltid använda vår slutsatsgenerator för att få idéer till ditt papper.

👿 Att skriva en slutsats: Vanliga misstag

Här är några vanliga misstag som du bör undvika.

Täcker inte större frågor
I avslutningsdelen behöver du göra motsatsen från inledningen. Du måste utöka ditt forskningsproblem till ett allmänt ämne.

Att inte vara tillräckligt självsäker
Underskatta inte din forskning. Se till att låta självsäker till slutet av ditt papper.

Gör slutsatsen för lång
Slutsatsen behöver inte vara lång. Det är ett avslutande stycke så försök att hålla det kort och enkelt.

Stämmer inte med den ursprungliga punkten
Se till att din slutsats håller sig till den ursprungliga punkten du har gjort och din disposition. Om du ändrade syftet med din uppsats medan du skrev den, se till att gå tillbaka till inledningen och återge den där.

Ignorera de negativa resultaten
Negativa resultat är fortfarande resultat, så kom ihåg att ta med dem också.

Att inte sammanfatta vad du har lärt dig
Glöm inte att kortfattat sammanfatta ditt ämne och dess relation till din uppsats.

Prova vår slutparagrafgenerator för att undvika dessa misstag.

Är du inte nöjd med sammanfattningen du fick?

Kanske var det inte rätt verktyg för dig – prova en av våra högt specialiserade sammanfattningar:

 • Verktyg för sammanfattning av uppsatser
 • Slutsatsgenerator
 • Paragrafförkortare
 • Artikel Summarizer
 • Story Summarizer
 • Passage Summarizer
 • Research Paper Summarizer
 • Verktyg för sammanfattning av dokument
 • Verktyg för sammanfattning av fallstudier
 • Poem Summary Generator
 • Notera Summarizer
 • Sidsammanfattning
 • Journal Summary Generator
 • Information Summarizer

Referenser

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 08/31/2023

Views: 6083

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.